Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
De ondernemer: Scooter Reparatie Service, gevestigd te (1362 AA) Almere aan de Argonweg 17;

De consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een scooter, onderdelen of accessoires;

Monteur: de persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de ondernemer diensten aanbiedt of levert.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de consument.

Artikel 3 Prijsopgave
1. De monteur stelt een prijsopgave op.

2. Indien het reparatiebedrag 20 % hoger ligt dan de prijsopgave, zal de consument hierover worden geïnformeerd.

3. De monteur meldt het direct wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan vooraf afgesproken.

4. Bij overschrijding van de leveringsdatum heeft de consument geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 4 Uitvoeren van de overeenkomst
1. De consument dient een aanvraag in via de website van de ondernemer.
2. Na het indienen van de opdracht zoekt de ondernemer zo spoedig mogelijk een juiste monteur voor de opdracht. De ondernemer doet zijn best een monteur te vinden voor de datum en het tijdstip die de consument bij de aanvraag heeft aangegeven.
3. De consument ontvangt een bevestiging van de opdracht per e-mail.
4. Zodra de opdracht is bevestigd, komt een overeenkomst tot stand tussen de monteur en de consument.
5. De ondernemer deelt de gegevens van de consument met de monteur voor zover nodig voor de uitvoering van de opdracht.
6. De ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de monteur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Extra werkzaamheden
1. De monteur heeft het recht de prijzen in de offerte aan te passen bij wijzigingen in de opdracht.

Artikel 6 Betaling
1. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening per e-mail toegestuurd.

2. Betalen geschied bij oplevering door middel een online betaling op de bankrekening van Scooter Reparatie Service. 

3. Indien de consument in verzuim is, is de consument rente verschuldigd van 1 % per maand over het openstaande bedrag tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

5. Bij gebreke van tijdige betaling is de consument naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,–.

Artikel 7 Annuleren
1. Als de consument een overeenkomst met de monteur aangaat, is sprake van een overeenkomst op afstand. De overeenkomst kan binnen 14 dagen na bevestiging door de consument worden ontbonden.

2. De consument kan de overeenkomst niet ontbinden als de monteur reeds is begonnen met de opdracht of als het een spoedreparatie, een opdracht die binnen 24 uur na aanvraag/akkoord uitgevoerd wordt, betreft.

3. Indien de monteur reeds is begonnen met de opdracht en de consument de opdracht wil annuleren, dient de consument de werkelijk verrichte werkzaamheden en de reeds gemaakte kosten te voldoen.

4. Indien de consument toch een spoedaanvraag annuleert, is de consument €29,95 administratiekosten verschuldigd. Dit geldt ook als de consument niet verschijnt op de afgesproken datum en tijd.

Artikel 8 Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.

2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de monteur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de monteur weigeren de onderdelen af te geven.

3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de monteur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 9 Garantie
1. De consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument gekocht heeft. De monteur staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De monteur staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2. De door de monteur uitgevoerde werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Het is aan de monteur om aanvullende garantie te geven op de door of namens de monteur verrichte werkzaamheden.

4. In onderstaande gevallen biedt de monteur geen garantie:
a. Slijtage aan banden of tandwielen;
b. Defecten wegens verkeerd onderhoud dat niet door of namens de ondernemer is verricht;
c. Op de door de consument zelf meegebrachte materialen, onderdelen of accessoires om te worden gebruikt door de ondernemer;
d. Indien de consument heeft geëist dat de ondernemer een bepaald materiaal, onderdeel of accessoire of een bepaalde methode om de werkzaamheden uit te voeren gebruikt;
e. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van de in sub c en d genoemde gevallen komen voor rekening en risico van de consument;
f. Noodreparatie;
g. Te laat melden van problemen aan de gerepareerde of onderhouden scooter, onderdeel of accessoire.
h. Indien ondernemer niet de mogelijkheid krijgt om de problemen aan de gerepareerde of onderhouden scooter, onderdelen of accessoires zelf op te lossen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De monteur is verantwoordelijk voor een goede afronding van de opdracht. De monteur is aansprakelijk voor eventuele schade die de consument lijdt. De monteur is echter slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zijn doen of nalaten, tot de hoogte van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering dekt.
2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van de monteur beperkt tot maximaal het totaal van de door de consument betaalde vergoedingen.
3. De ondernemer is geen contractspartij. Het enkele feit dat de factuur op naam van de ondernemer staat, doet hier niks aan af. De ondernemer doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat het contact tussen de consument en de monteur goed verloopt.
4. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
5. Bij klachten over de uitvoering van de werkzaamheden of de verrichte werkzaamheden dient de consument zich zo spoedig mogelijk tot de monteur te wenden.
6. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk, indien de consument niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

Artikel 11 Overig
1. De ondernemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden per direct in werking. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
2. Indien een bepaling van de overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst of Algemene Voorwaarden niet aan.

Artikel 12 Toepasselijk recht
1. Op elke offerte of overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.